• Dieren in de veehouderij

  • Voor betere leefomstandigheden voor vleeskippen in Vlaanderen

   GAIA vraagt minimaal en zonder uitzondering:

   • Het gebruik van trager groeiende rassen;
   • Een lagere bezettingsdichtheid;
   • Een droge en voldoende absorberende bodembedekking;
   • Een overdekte uitloop naar buiten. 
  • cow_landscape

   Voor de ontwikkeling van kweekvlees in Vlaanderen

   Gezien de nefaste impact van 'traditioneel' vlees is de technologische ontwikkeling van slachtvrij kweekvlees (stamcellencultuur) een doorbraak die enorm veel mogelijkhe­den biedt. GAIA is van mening dat Vlaanderen er veel baat bij zou hebben om toe te treden tot de innovatiecentra, die zich toespitsen op de ontwikkeling en productie van kweekvlees. 

  • pig_landscape

   Voor een verbod op de pijnlijke chirurgische castratie van biggen

   De enige oplossing om werkelijk een einde te stellen aan het biggenleed tijdens en na castratie is het invoeren van een wettelijk verbod op biggencas­tratie. Er bestaan alternatieven, namelijk een vaccin tegen de 'beren­geur' of het werken met geurdetectie aan de slachtlijn. 

  • lobster_landscape

   Voor een verbod op het levend koken en doormidden snijden van kreeften

   GAIA vraagt dat de toepassing van elek­trische verdovings- en dodingsmethoden wordt verplicht voor kreeften. Het moet wettelijk worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend in twee stukken doormid­den te snijden. GAIA baseert zich hiervoor op we­tenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat schaaldieren, waaronder kreeften, pijn voelen.

  • Voor een verbod op kuikendoden

   Bij het kweken van legkippen in Vlaande­ren worden jaarlijks 24 miljoen mannelijke kuikens (65.000 per dag) bij de geboorte gedood. Omdat ze geen eieren leggen, worden ze als economisch nutteloos be­schouwd en vergast of verhakseld. GAIA vraagt Vlaanderen om hier een einde aan te maken en de toepassing van bestaande alternatieve methodes, zoals de bepaling van het geslacht van kuikens in het ei, te verplichten. 

 • rabbit_landscape

  Dierproeven: voor een proefdiervrije strategie in Vlaanderen

  ln 2021 werden in Vlaamse laboratoria 263.461 dieren gebruikt voor proeven, vaak in stressvolle omstandighe­ den en met intens dierenleed tot gevolg.

  Proefdiervrij onderzoek levert betrouwbaardere gegevens op dan dierproeven, die nog steeds onterecht als de gouden standaard worden beschouwd en onevenredig veel middelen opslokken ten koste van alternatieve onderzoeksmethoden die efficiënter zijn qua tijd, energie en geld.

 • Gezelschapsdieren en wilde dieren

  • Hond

   Voor een strengere wetgeving rond de handel in honden en katten

   GAIA eist een betere regelgeving voor de kweek van honden en katten in Vlaanderen. We willen een verbod op broodfok en import en een focus op het welzijn van de pups en kittens.

  • dolphin_landscape

   Voor een uitfaseringsplan van Boudewijn Seapark

   De welzijnsproble­men die samengaan met het houden van dolfijnen in dolfinaria zijn dermate ernstig dat dolfinaria, inclusief Boudewijn Seapark, moeten worden verboden en uitgefaseerd. GAIA vraagt dan ook een invoer- en kweekverbod, zodat er geen nieuwe dolfijnen meer bijkomen. Tegelijkertijd moet er een oplossing worden gezocht voor de dolfijnen, die er vandaag nog verblijven. 

  • Voor een zorgplicht voor paarden, honden, katten en konijnen

   GAIA verzoekt dat een expliciete wettelijke grondslag wordt voorzien die verplicht dat de zorgplicht verder wordt geconcretiseerd voor honden, katten, paarden en konijnen.

 • Voor dierenwelzijn als criterium in milieuvergunningsprocedure

  Vandaag is dierenwelzijn geen criterium op basis waarvan de overheid beslist om een vergun­ning al dan niet af te leveren. De relevante wetgeving moet in dat op­ zicht aangepast worden, zodat er bij vergunningsaanvragen voor inrichtingen, waar dieren zullen worden gehouden, effectief rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. 

 • Voor een bestraffing van dierenmishandeling via GAS-boetes

  Het bestraffen van schendingen van dierenwelzijnsrecht wordt bemoeilijkt doordat klachten bij de politie vaak niet strafrechtelijk worden vervolgd. GAIA pleit daarom voor een wettelijke basis, waarop de Vlaamse Regering een specifieke lijst van overtredingen opstelt, die beboet kunnen worden met een GAS-boete, zoals bijvoorbeeld het nalaten van sterilisatie van katten.

 • Voor een Vlaams verbod op de verkoop van producten die het dierenwelzijn schaden

  GAIA vraagt dat Vlaanderen niet enkel het gebruik van producten, die het dierenwelzijn schenden (zoals lijmvallen, ronde visbokalen, bont, foie gras enz.), aan banden legt, maar ook handelsbeperkin­gen instelt om de verkoop van deze producten te verbieden. 

Memorandum NL

MEMORANDUM 2024

Regionale, Federale & Europese verkiezingen

In ons memorandum voor de verkiezingen van 2024 vindt u al onze prioriteiten op vlak van regionale, nationale en Europese politiek. We gaan uitgebreid in op onze verschillende eisen voor een algemene verbetering van het dierenwelzijn in België en Europa. 

Download het memorandum hier