Geef dieren jouw stem

verkiezingen 2024: 
als dieren konden praten

In de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni wil GAIA de kiezers informeren over de standpunten van de politieke partijen over dierenwelzijn. We willen de kiezers, die dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, helpen bij hun keuze voor een politieke partij of kandidaat. 

Ook ons Memorandum 2024, waarin we onze prioriteiten voor meer dierenwelzijn opsommen, en GAIA's eindrapporten van de drie ministers van Dierenwelzijn voor de legislatuur 2019-2024 kunnen worden geraadpleegd op deze website. 

cat_portrait

Het standpunt van de partijen

Benieuwd hoe belangrijk de politieke partijen dierenwelzijn vinden? De voorzitters van de partijen* kregen van ons een vragenlijst. Hieronder vindt u al hun antwoorden terug per partij en per thema. 

cd&v is de enige partij die ervoor koos om niet op onze vragenlijst te antwoorden. Dit verklaart waarom we voor hen elk thema als “ongunstig” beoordeelden. 

*We verstuurden onze vragenlijst naar alle politieke partijen met ten minste één verkozen lid in een regionaal of federaal parlement. 

cd&v

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Onthouding
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Onthouding
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Onthouding
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Onthouding
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Onthouding
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit

Groen

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Ja
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Ja
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Ja
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Ja
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Ja
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Onthouding
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Nee
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Ja
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Ja
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit

N-VA

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Nee
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Nee
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Ja
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Ja
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Ja
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Ja
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Ja
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit

Open VLD

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Nee
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Ja
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Nee
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Ja
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Nee
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Nee
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Nee
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Nee
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Nee
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Nee
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Ja
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Ja
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit

PVDA

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Ja
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Ja
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Onthouding
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Ja
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Ja
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Ja
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit

Vlaams Belang

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Ja
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Ja
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Ja
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Nee
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Nee
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Nee
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Onthouding
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Onthouding
Meer over deze GAIA prioriteit

Vooruit

Vlaanderen
Brussel
Federaal
Europa
Bent u het ermee eens dat het fokken van honden en katten hervormd moet worden tot kleinschaligere kweek van eigen bodem, dit in het belang van het dierenwelzijn en de consument?
Ja
Bent u het ermee eens dat de moeder verplicht aanwezig moet zijn bij de pup of kitten op de plaats van verkoop?
Ja
Bent u het ermee eens dat het kweken van honden en katten moet worden beperkt tot kwekers, die zich specialiseren in maximaal twee rassen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verplichte quarantaineperiode niet versoepeld en dus niet gereduceerd mag worden door de contract-dierenarts?
Ja
Bent u het ermee eens dat verkochte pups en kittens uitsluitend afkomstig mogen zijn van Vlaamse kwekers, dit in het belang van zowel het dier als de koper?
Ja
Bent u het ermee eens dat het moet worden verplicht dat kittens minstens veertien weken bij hun moeder blijven (nu 12 weken)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de wettelijk verplichte kattensterilisatie beter moet worden nageleefd en gehandhaafd?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het kweken van bepaalde rassen met kenmerken/erfelijke aandoeningen door onzorgvuldige en doorgedreven kweekpraktijken, die de gezondheid van de dieren ernstig schaden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de Vlaamse Codex Dierenwelzijn zou moeten worden uitgebreid met een specifieke paragraaf, waarin de Vlaamse Regering wordt opgedragen dierenwelzijnsnormen vast te stellen voor het houden van paarden, honden, katten en konijnen?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de zeven dolfijnen in Boudewijn Seapark zo snel mogelijk moeten worden overgebracht naar een dolfijnenreservaat, een baai waar de dolfijnen zich in sociaal groepsverband kunnen uitleven in semi-vrijheid?
Ja
Bent u het ermee eens dat in tussentijd (dus totdat een overeenkomst wordt afgesloten met een geschikt dolfijnenreservaat) een kweekverbod moet worden opgelegd? Dit om te verzekeren dat er een uitdoofregeling is.
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat chirurgische castratie van biggen verboden moet worden - een verbod dat in voege moet treden na een overgangsperiode met een duidelijke einddatum?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het instellen van een vastgestelde einddatum in Vlaanderen voor het verbod op het doden van eendagshaantjes, en de verplichte invoering van bestaande alternatieven?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen: Gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge, voldoende absorberende vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat elektrische verdovings- en dodingsmethoden moeten worden verplicht bij kreeften? Dit betekent ook dat het wettelijk moet worden verboden om kreeften onverdoofd te doden door hen levend te koken of levend doormidden te snijden.
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen moet inzetten op de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een effectief beleid rond dierproeven moet komen, dat duidelijke doelstellingen vooropstelt met het oog op een geleidelijke vermindering (minstens 10% minder proefdieren per jaar)?
Ja
Bent u het ermee eens dat een verbod moet worden ingevoerd op het uitvoeren van proeven op honden, katten en primaten?
Ja
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen gericht het aantal pijnlijke dierproeven moet verminderen?
Ja
Bent u het ermee eens dat de overheid transparanter moet zijn inzake dierproeven (gedetailleerde gegevens voorleggen bij de jaarlijkse statistieken over de aard van de dierproeven)?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een verbod moet komen op dierproeven voor de ontwikkeling van huishoudproducten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Vlaanderen een verbod moet opleggen op het verhandelen van producten, die voortkomen uit dierenleed (bijvoorbeeld producten vervaardigd uit bont)?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat dierenwelzijn een criterium moet zijn dat de vergunningverlenende autoriteit in overweging neemt bij het beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning voor een inrichting waar dieren zullen worden gehouden?
Nee
Bent u het ermee eens dat het aanvraagdossier een rapportering van de effecten van de inrichting op de dieren en op hun welzijn moet bevatten?
Nee
Zoja, bent u het ermee eens dat de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn moet worden aangeduid als adviesverlenende instantie?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een rechtsgrondslag moet worden voorzien in De Vlaamse Codex Dierenwelzijn, op basis waarvan de Vlaamse Regering een limitatieve lijst voorziet met handelingen, waarvoor een GAS-boete wordt opgelegd?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden verboden, en dit zonder enige uitzondering?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van bont moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Brussel?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van ronde en te kleine bokalen voor vissen moet worden verboden?
Nee
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van lijmvallen moet worden verboden in Brussel?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een positieflijst voor vissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden opgesteld?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat er meer financiering voor onderzoek naar alternatieve methoden moet komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Ja
Bent u van mening dat er een belasting of vergoeding per dierproef moet worden ingevoerd?
Nee
Bent u van mening dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijke jaardoelstellingen zou moeten opstellen om het aantal dieren in laboratoria geleidelijk te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u van mening dat de minister van Dierenwelzijn bevoegd moet zijn voor alle dieren?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor huisdierenvoeding moet worden verlaagd?
Nee
Bent u het ermee eens dat het btw-tarief voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren moet worden verlaagd?
Nee
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de verkoop en het gebruik van vuurwerk moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur van de bevoegde Europees Commissaris moet worden opgenomen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat een (omkeerbare) verdoving van de dieren vóór het slachten systematisch moeten worden verplicht op Europees niveau?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van de uitwerking van een echte EU-wijde strategie ter vermindering van dierproeven?
Ja
Bent u het ermee eens dat het huidige wetgevende kader moet worden gewijzigd opdat de nieuwe alternatieven voor dierproeven volledig kunnen worden geïmplementeerd, met het oog op een paradigmaverschuiving ten gunste van dierproefvrije experimenten?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het dwangvoederen van eenden en ganzen op Europees niveau moet worden verboden?
Ja
Bent u voorstander van het schrappen van de verwijzing naar het minimumgewicht van eenden- en ganzenlever uit de Europese Verordening?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat wrede en onnodige ingrepen op Europees niveau moeten worden verboden?
Ja
Bent u het ermee eens dat kooien en individuele hokken op Europees niveau moeten worden verboden in sectoren waar dergelijke installaties nog steeds bestaan?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat het welzijn van vleeskippen moet worden verbeterd door de volgende maatregelen op te leggen binnen Europa, zoals het gebruik van trager groeiende rassen, lagere populatiedichtheid en gebruik van een droge vloerbedekking?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat er voor de verschillende soorten vis en schaaldieren algemene én specifieke bepalingen in de Europese wetgeving moeten worden opgenomen (bijv. in verband met de kweekperiode, het transport en de slacht)?
Ja
Bent u het ermee eens dat de uitbreiding van de kweekvis-industrie (kooien in open zee en RAS) moet worden verboden?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u voorstander van het opstellen van een Europese positieflijst, waardoor een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen diersoorten die geschikt zijn om door particulieren te worden gehouden en diersoorten waarvoor dit niet geldt?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat de productie en de verkoop van bont moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat de verkoop van kangoeroevlees moet worden verboden in Europa?
Ja
Bent u het ermee eens dat dwangvoederen en de verkoop van foie gras afkomstig van dwangvoederen moet worden verboden in Europa?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit
Bent u het ermee eens dat Europa financieel moet investeren in en zich moet inzetten voor de ontwikkeling en productie van kweekvlees?
Ja
Bent u het ermee eens dat er een concreet beleid moet worden gevoerd om de consumptie van vlees en zuivelproducten te verminderen?
Ja
Meer over deze GAIA prioriteit

evaluatie van de ministers van dierenwelzijn

 

Nu de legislatuur 2019-2024 stilaan ten einde loopt, heeft GAIA de prestaties van de drie regionale ministers van Dierenwelzijn beoordeeld en hen een eindevaluatie met een score op 20 uitgedeeld. Ontdek de resultaten hieronder.

14/20

Ben Weyts (N-VA)

Vlaams minister van Dierenwelzijn

meer details over de evaluatie

5/20

Bernard Clerfayt (DéFI)

Brussels minister van Dierenwelzijn

meer details over de evaluatie

12/20

Céline Tellier (Ecolo)

Waals minister van Dierenwelzijn

meer details over de evaluatie

De kandidaten

Welk belang hechten de verschillende verkiezingskandidaten aan dierenwelzijn? Wat is hun standpunt over het houden van landbouwdieren in kooien, de intensieve kweek van vleeskippen, kuikendoden en het castreren van biggen? 

Ontdek het hier

cow_landscape
chicken_landscape

De prioriteiten van GAIA

Memorandum 2024

GAIA voert sinds 1992 onvermoeibaar campagne voor een betere bescherming van dieren. In de loop van de jaren hebben we al veel vooruitgang kunnen boeken, maar er is nog werk aan de winkel. Een handvol industriële spelers, die nauw samenwerken met de politiek, staan aan de basis van het dagelijkse lijden van miljarden dieren. Onze strijd is des te belangrijker in de aanloop naar de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2024.

Daarom stuurde GAIA in januari een memorandum naar alle voorzitters van de Belgische politieke partijen en van de studiecentra, naar de Belgische leden van het Europees, het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement en van de federale Kamer, naar de jongerenafdelingen van de partijen en naar de ministers van Dierenwelzijn en hun adviseurs. Dit document geeft aan welke punten ze absoluut zouden moeten opnemen in hun programma voor de volgende legislatuur.

Ontdek de prioriteiten van GAIA

Download hier het memorandum